Strzelecka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

Strzelecka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza JS 4051 Włocławek (SGPR) to  sformowany  w ramach działalności stowarzyszenia oddział, którego głównym celem jest udział w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych organizowanych przez służby państwowe. Grupa ta wpisana jest w rejestrze podmiotów współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego pod numerem identyfikacyjnym: 2023/04/00001/Wn

Wyposażenie grupy ratowniczej stanowi specjalnie przygotowana karetka terenowa FORD RANGER wraz z wyposażeniem medycznym, łódź pontonowa BOMBARD C5 z echosondą, a także specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy, linowy oraz nurkowy.

Główne zadania SGPR w JS 4051 Włocławek:
– w okresie od 1 marca do 31 października pełnienie stałych (weekendowych) i telefonicznych (w dni powszechnie) dyżurów ratowniczych,
– udział w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych,
– udział w ćwiczeniach organizowanych dla Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych Wojsk Obrony Terytorialnej,
– realizacja zabezpieczenia medycznego imprez i różnorodnych przedsięwzięć,
– doskonalenie własnych umiejętności członków grupy w obszarach udzielania pierwszej pomocy, topografii i poszukiwań, łączności, poszukiwań wodnych i podwodnych, a także szkolenia wysokościowego,
– nadzór i bieżąca obsługa sprzętu będącego na wyposażeniu grupy,
– współpraca ze Szpitalem Wojewódzkim we Włocławku, a także Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na bazie zawartych oddzielnych porozumień,

Aby dołączyć do grupy należy:
– mieć ukończony 16 rok życia z jednoczesnym zastrzeżeniem, że do pełnienia dyżurów oraz wyjazdów ratowniczych wymagane jest ukończenie 18 roku życia oraz posiadanie stosownych kwalifikacji,
– być osobą niekaraną,
– być osobą zdrową (każdy osoba wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia załączone poniżej),
– przesłać do nas wymagane dokumenty (załączone poniżej),

Koszty działalności w grupie:
0 zł składki rocznej w stosunku do członków grupy, którzy w okresie od 1 marca do 31 października zapisali się i pełnili minimum 5 (dobowych) dyżurów ratowniczych w ramach działalności grupy (w tym wypadku składka roczna pobierana jest tylko jednorazowo na początku działalności grupy, a wypełnienie okresu dyżurów zalicza zwolnienie ze składki na rok kolejny)
200 zł składki rocznej w stosunku do wszystkich pozostałych członków grupy.

Aby zapisać się do grupy należy:
1. Krok 1 – Pobrać poniżej załączone formularze (ankieta członkowska i oświadczenia), zapoznać się z nimi i wypełnić w sposób czytelny. Osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą posiadać podpisy i zgody opiekuna prawnego. Formularz należy podpisać we wszystkich do tego przeznaczonych polach. Jakiekolwiek nie podpisanie danej zgody uniemożliwi dalszy udział w rekrutacji.

W części C, punkcie 15 ankiety członkowskiej zaznaczamy kwadrat „CZŁONEK WSPIERAJĄCY”, a następnie w punkcie 16 ankiety należy zaznaczyć kwadrat „PROFILOWANE SZKOLENIA ZAMKNIĘTE”.

Krok 2 – Wypełnione formularze należy zeskanować/zrobić czytelne zdjęcia i przesłać na adres e-mail: js4051@wp.pl , a następnie podczas pierwszego spotkania organizacyjnego grupy (o jakim otrzymacie Państwo informacje e-mailową) należy dostarczyć formularze w wersji oryginalnej do naszej Jednostki Strzeleckiej.

Krok 3 – Należy wykonać przelew w kwocie 200 zł na konto stowarzyszenia:
Nr. konta bankowego: mBank: 41 1140 2004 0000 3302 7509 8850
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „SKŁADKA ROCZNA SGPR – IMIĘ I NAZWISKO”

Jeśli jakikolwiek z powyżej opisanych kroków lub informacji jest dla Ciebie nie zrozumiały, albo masz jakieś dodatkowe pytania to prosimy o kontakt pod numerem: 794-261-146.

POBIERZ ANKIETĘ CZŁONKOWSKĄ   OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA