Tradycje i Patron

Patron

Generał Władysław Anders urodzony 11 sierpnia 1892 w Błoniu, zmarł 12 maja 1970 w Londynie. Polski wojskowy i polityk, generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Polskiej w ZSRR oraz 2 Korpusu Polskiego. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, następca prezydenta RP na uchodźstwie w latach 1950–1954, w 1954 mianowany przez władze emigracyjne generałem broni, a także od 2014 roku patron naszej jednostki. Generał Anders jest jedną ze szczególnych postaci w naszej historii. Jego działania rozpoczęły już podczas I wojny światowej gdzie to początkowo został przydzielony do służb aprowizacyjnych 2 Korpusu, ale 25 października 1914 na własną prośbę przeszedł do macierzystego 3 Noworosyjskiego Pułku Dragonów.

Szybko awansował, otrzymując 5 listopada 1915 stopień podporucznika, 3 lipca 1916 – porucznika, a 22 listopada 1916 – sztabsrotmistrza. W 1917 ukończył skrócony kurs Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu. Rewolucja lutowa 1917 i obalenie caratu zastały go w Rumunii, gdzie pełnił służbę jako szef sztabu 7 Dywizji Strzelców. Na tym jego służba podczas I wojny nie stanęła tylko dokładnie 6 września 1917, po zwolnieniu ze służby w armii rosyjskiej, wstąpił do I Korpusu Polskiego, którym dowodził gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Początkowo podrotmistrz Anders został przydzielony do 1 Pułku Ułanów, w którym objął komendę nad 6 szwadronem. Przez kilka miesięcy pomagał w reorganizacji i uzupełnianiu jednostki. 24 lutego 1918, po uznaniu decyzji rosyjskiego Sztabu Głównego, dowódca I Korpusu gen. Józef Dowbor-Muśnicki mianował rotmistrza Andersa szefem sztabu 1 Dywizji Strzelców.

Po kapitulacji korpusu przed Niemcami Anders wrócił do kraju i wstąpił do Wojska Polskiego. Był szefem sztabu Armii Wielkopolskiej w powstaniu wielkopolskim. Koniec I wojny światowej był dla Andersa czasem przemyśleń i rozważań, a także przygotowaniem do kolejnych walk na rzecz obrony naszego kraju. Początek II wojny światowej dla Andersa nie był łagodny już 26 września 1939 roku trafił do niewoli. Ciągano go po szpitalach i więzieniach, próbowano uzyskać informacje. Jego męka trwała prawie 2 lata. 4 sierpnia został całkowicie zwolniony z więzienia. Podczas pobytu tam miał dużo czasu na przemyślenia, między innymi stał się ogromnym zwolennikiem porozumienia między rządem RP na uchodźstwie a ZSRR. Jakiś czas później a dokładnie 12 września 1942 roku nominowano go na dowódcę Armii Polskiej na Wschodzie. 1942 rok był też rokiem, który skłonił Andersa do stworzenia 2 Korpusu Polskiego- dokładnie tego, który wraz na czele z Andersem stoczył jedną z najbardziej zaciętych bitew podczas trwania II wojny światowej. Ta bitwa szerzej jest znana jako Bitwa pod Monte Cassino. Miała miejsce w 1944 roku i trwała 5 miesięcy. Szacuje się, że w walkach zginęło albo poniosło rany około 55 tys. Aliantów oraz 20 tys. Niemców. Po niezwykle zaciętych walkach 2 Korpus Polski dowodzony przez gen. Władysława Andersa zdobył wzgórze Monte Cassino wraz ze znajdującym się na nim klasztorem. To wydarzenie stało się przełomem dla Polaków, dało im nadzieję na niepodległą, wolną Polskę. Działania oraz to jakie wartości cechowały Generała Władysława Andersa były dla naszej jednostki wzorem do naśladowania. Jego postawa oraz wola walki do tej pory wzbudza w nas ogromny podziw. Jesteśmy dumni, że właśnie od 2014 roku oficjalnie nasza jednostka nosi imię Generała Władysława Andersa.

Związek strzelecki

SONY DSC

Nazwa jednostka strzelecka nie odnosi się do działalności strzeleckiej ale do kontynuacji ideii i tradycji ruchu strzeleckiego jaki w wcześniejszych latach pełnił funkcję organizacji proobronnych i społeczno – wychowawczych. Odegrał on wielką rolę w przygotowaniach do odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zajmował się przygotowaniem młodzieży w dziedzinie przysposobienia wojskowego i wychowania Obywatelskiego, mając za cel zapewnienie Polsce bezpieczeństwa.

Pierwszym Polakiem, który po 50. latach nieobecności w polskiej myśli wojskowej hasła walki zbrojnej, publicznie odważył się je ogłosić, był Józef Piłsudski. Uznał za najważniejsze stworzenie polskiej, narodowej armii, a ta nie może wszak istnieć bez kadry dowódczej. I tak powstał w 1908r. tajny Związek Walki Czynnej, zaś w 1910r. jawne stowarzyszenia strzeleckie, przygotowujące młodzież do walki o wolną Polskę. W 1912r. następuje faktyczne ich połączenie: Związek Strzelecki we Lwowie łączy się z Towarzystwem Sportowo – Gimnastycznym „Strzelec” z Krakowa. Komendantem zostaje Józef Piłsudski.

Uruchamia na dużą skalę system szkolnictwa strzelców z myślą o ich wykorzystaniu jako kadr polskiej siły zbrojnej w wypadku wybuchu wojny światowej. Józef Piłsudski wypracowuje też ideowe założenia Związku Strzeleckiego oraz jego udział w koncepcji walki o wolną, niepodległą Polskę. Jego działalność staje się także sygnałem dla innych polskich organizacji niepodległościowych, by również czyniły podobne przygotowania. Związek Strzelecki w wolnej Rzeczypospolitej rozpoczął swoją działalność w 1989 roku, w ramach kontynuacji dotychczasowej idei przedwojennego ruchu strzeleckiego. Okres lat 90 był złotym czasem dla działalności strzeleckie, otrzymywane wsparcie z Ministerstwa Obrony Narodowej, organizacja wspólnych szkoleń oraz duża ilość zmotywowanej do działania młodzieży, sprawiły że powstało parę dużych organizacji jak i wiele samodzielnych jednostek strzeleckich. Celem każdej z nich jest realizacja szkolenia proobronnego, wychowanie w duchu patriotycznym, a także organizacja specjalistycznych kursów i szkoleń pozwalających na rozwój osobisty członków stowarzyszenia. Dlatego też za główny cel nasza jednostka postawiła sobie kontynuowanie tradycji związku strzeleckiego oraz pisanie jego nowej historii.

Armia Krajowa

Armia Krajowa od samego początku istnienia przyświeca naszej organizacji swoimi ideami. Strzelcy co roku pamiętają o najważniejszych datach upamiętniających podziemny ruch zbrojny. Bardzo licznie angażują się w uroczystościach organizowanych ku pamięci AK, biorąc ze sobą sztandar Armii Krajowej, nad który od 2015 roku sprawujemy opiekę i staramy się godnie reprezentować.

Nie bez powodu wspominamy, że Armia Krajowa jest nam bliska. Podczas wręczenia sztandaru w 2020 roku naszej jednostce doznał nas przeogromny zaszczyt i naszą Matką Chrzestną sztandaru została Pani Major Kazimiera Zańczuk ps. Kruszynka- była członkini pełniąca funkcję sanitariuszki w AK. Armia Krajowa to zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej, powstałe z przemianowania Związku Walki Zbrojnej (powstałego w listopadzie 1939) rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 r.

Działała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemcy i ZSRR. Siły Zbrojne w Kraju były integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych, podporządkowaną Naczelnemu Wodzowi. Największą operacją militarną Armii Krajowej była akcji „Burza" i w jej ramach powstanie warszawskie. Strategicznym, choć niezrealizowanym celem AK było przeprowadzenie powstania powszechnego w okupowanej Polsce, w ostatniej fazie II wojny światowej. Armia Krajowa jaki i również historia związku strzeleckiego jest dla nas bardzo ważna. Po dziś dzień jesteśmy dumni, że nasza jednostka może pochwalić się, że postawy oraz historię czerpiemy od członków tej zakonspirowanej organizacji.