Statut Jednostki

STATUT
JEDNOSTKA STRZELECKA 4051 WŁOCŁAWEK
im. generała broni Władysława Andersa

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
1. Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. generała broni Władysława Andersa, zwana dalej Jednostką, jest apolitycznym stowarzyszeniem kultury fizycznej.
2. Jednostka w swojej działalności kontynuuje idee istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego.
3. W odniesieniu do Jednostki, dozwolone jest używanie nazwy skróconej: JS 4051.

Art. 2
1. Terenem działalności Jednostki jest obszar Rzeczpospolitej Polski.
2. Jednostka koncentruje swoje działania w szczególności na obszarze miasta Włocławek oraz województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Siedzibą Jednostki jest miasto Włocławek.

Art. 3
1. Jednostka opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Jednostka może angażować wolontariuszy oraz zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Art. 4
1. Godłem Jednostki jest orzeł w koronie zamkniętej z krzyżem, z literą S umieszczoną w tarczy amazonek.
2. Jednostka posiada własną odznakę rozpoznawczą, wg ustalonego wzoru.
3. Jednostka może posiadać sztandar lub proporzec wg ustalonego wzoru.
4. Hymnem Jednostki jest pieśń I Brygady Legionów Polski, „My, Pierwsza Brygada”.
5. Wzory, o których mowa w ust. 2 i 3, są przyjmowane w drodze uchwał przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział II
CELE I METODY DZIAŁANIA

Art. 5
1. Misją Jednostki jest:
1) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
2) niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia,
3) kształtowanie w społeczeństwie poczucia patriotyzmu i wysokich walorów moralnych,
Strona 1
Tekst jednolity Statutu stowarzyszenia JS 4051 WŁOCŁAWEK
4) propagowanie zdrowego trybu życia oraz promocja aktywności fizycznej,
5) podnoszenie kwalifikacji wśród strzelców sportowych oraz wspieranie współzawodnictwa sportowego,
6) zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich, w szczególności związanych z kolekcjonowaniem broni palnej,
7) wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych,
8) prowadzenie szkoleń i instruktaży z zakresu powszechnej samoobrony ludności oraz pogłębianie i propagowanie wiedzy na temat obrony cywilnej.
2. Za główne cele swojego działania, Jednostka uznaje także:
1) przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo narodowe i obronę cywilną;
2) rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego i wodnego;
3) rozwój i popularyzację wiedzy na temat sportów:
a) obronnych,
b) strzeleckich,
c) wodnych,
d) spadochroniarskich i paralotniarstwa;
4) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole;
5) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób nim zagrożonych;
6) prowadzenie prac badawczych i naukowych dotyczących:
a) ratownictwa,
b) prawa i administracji, w szczególności:
– prawa konstytucyjnego,
– międzynarodowego prawa humanitarnego i konfliktów zbrojnych,
– prawa migracyjnego;
c) życia i dorobku intelektualnego Józefa Piłsudskiego,
d) historii Polski i Oręża Polskiego,
e) bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego;
7) pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej i opieka nad kombatantami;
8) stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju swoich członków;
9) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia i tolerancji.

Art. 6
1. Jednostka realizuje swe cele poprzez:
1) zrzeszanie swoich członków i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;
2) udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi;
3) kształtowanie więzi międzypokoleniowych, szczególnie poprzez działania na rzecz kombatantów;
4) udział w obchodach i uroczystościach narodowych, państwowych i lokalnych;
5) działanie na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
6) działanie w zakresie wspierania działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
7) upowszechnianie zasady wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
8) przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
9) kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej;
10) upowszechnianie kultury, tradycji i dorobku Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
11) prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego;
12) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej;
13) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami, w szczególności z zagranicznymi organizacjami o działalności zbliżonej przedmiotowo;
14) organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych i obronnych;
15) reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju;
16) organizację i współorganizację szkoleń specjalistycznych, w szczególności z zakresu:
a) ratownictwa,
b) strzelectwa,
c) spadochroniarstwa,
d) sportów wodnych i nurkowych,
e) kwalifikacji niezbędnych do uzyskania patentu strzeleckiego,
f) survivalu;
17) realizowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej;
18) prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz resocjalizacji;
19) udzielanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
20) upowszechnianie idei wolontariatu;
21) prowadzenie działalności edukacyjnej wśród osób dorosłych;
22) prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia proobronnego;
23) działanie na rzecz współpracy z Polonią i Polakami poza granicami kraju;
24) współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego;
25) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa;
26) prowadzenie działalności naukowo-badawczej;
27) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych;
28) organizowanie zajęć w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;
29) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii oraz ochrony zwierząt;
30) działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
31) inicjowanie i realizacja programów w zakresie profilaktyki alkoholowej, przeciwdziałania patologiom społecznym, przemocy i innych uzależnień;
32) prowadzenie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
33) organizacja i prowadzenie kursów dla instruktorów harcerskich;
34) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
35) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań;
36) realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne;
37) wymianę doświadczeń pomiędzy osobami i stowarzyszeniami zajmującymi się strzelectwem i kolekcjonerstwem broni;
38) krzewienie zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną w szczególności przez młodzież i osoby rozpoczynające korzystanie z broni palnej.
2. Działania wymienione w ust. 1 prowadzone są jako działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.
3. Jednostka realizuje swoje cele oraz prowadzi działalność także wśród osób niezrzeszonych w Jednostce.

Art. 7
1. Jednostka ma prawo utrzymywać kontakt i należeć do wszystkich związków i stowarzyszeń tak krajowych, jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, zgodnie z potrzebami statutowymi.
2. Działalność partii politycznych w Jednostce jest zabroniona. Strzelcy w charakterze członków organizacji nie mają prawa brania udziału w wystąpieniach partii politycznych.
3. Członek czynny, który kandyduje w wyborach samorządowych, do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub wyborach prezydenckich, z mocy prawa na czas kampanii wyborczej zostaje zawieszony w prawach członka czynnego.

Art. 8
Podstawę pracy wychowawczej Jednostki stanowi Prawo i Przyrzeczenie Strzeleckie oraz tradycje Oręża Polskiego.

Rozdział III
CZŁONKOWIE I WOLONTARIUSZE

Art. 9
1. Członkiem Jednostki może być osoba, która ukończyła 15 rok życia, spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju członkostwa, uznaje statut i spełnia inne wymogi przewidziane niniejszym statutem dla danej formy członkostwa.
2. Wolontariuszem Jednostki może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu oczekiwanych świadczeń.
3. Członkiem Jednostki nie może zostać osoba skazana przez sąd powszechny lub wojskowy za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ścigane z oskarżenia publicznego.

Art. 10
1. Członkowie Jednostki dzielą się na:
1) rekrutów,
2) członków czynnych,
3) seniorów,
4) członków honorowych.
2. Specjalną formą członkostwa jest status członka wspierającego.
3. Na członkostwo osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodę musi wyrazić przedstawiciel ustawowy.

Art. 11
1. Rekrutem może zostać osoba, która ukończyła 15 rok życia, deklaruje chęć osobistego i bezpośredniego udziału w pracy Jednostki oraz złoży deklarację członkowską.
2. Status rekruta nadaje Dowódca Jednostki w drodze decyzji zamieszczanej w Rozkazie Organizacyjnym .

Art. 12
1. Członkiem czynnym może zostać osoba, która posiada status rekruta, ukończyła 16 rok życia, nie przynależy do partii politycznych oraz deklaruje zachowanie apolityczności i swój osobisty, bezpośredni udział w pracy Jednostki.
2. Status członka czynnego nabywany jest z dniem złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego, co potwierdzane jest stosownym wpisem w Rozkazie Organizacyjnym Dowódcy Jednostki.
3. Osoba, która przynależała uprzednio do Jednostki w charakterze członka czynnego i utraciła ten status na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lit. a i b, może go ponownie nabyć w drodze decyzji Dowódcy Jednostki zamieszczanej w Rozkazie Organizacyjnym.
4. Osoba, która przynależała uprzednio do Jednostki w charakterze członka czynnego i utraciła ten status na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. c lub pkt 1 lit. b, może go ponownie nabyć w drodze uchwały Dowództwa Jednostki zamieszczanej w Rozkazie Organizacyjnym, o ile od dnia skreślenia z listy członków lub wykluczenia upłynęły co najmniej dwa lata.
5. Osoba, która przynależała do innej organizacji strzeleckiej i składała w niej Przyrzeczenie Strzeleckie, może – w drodze decyzji wydanej przez Dowódcę Jednostki zamieszczanej w Rozkazie Organizacyjnym – nabyć status członka czynnego.
6. Osoby, o których mowa w ust. 3 – 5, w dniu składania wniosku muszą spełniać wymogi
przewidziane przez ust. 1, za wyjątkiem wymogu posiadania statusu rekruta.

Art. 13.
1. O nadanie statusu seniora może wnioskować członek czynny, który:
1) wstąpił do Związku Strzeleckiego przed dniem 1 września 1939 roku,
2) ukończył 50 rok życia.
2. Status seniora nadaje Dowódca Jednostki w drodze decyzji zamieszczanej w Rozkazie Organizacyjnym.

Art. 14.
1. Członkami wspierającymi mogą być następujące osoby pragnące realizować cele statutowe:
1. byli członkowie czynni;
2. osoby fizyczne i prawne przyjęte do Jednostki ze względu na ich walory społeczne lub obywatelskie, nie biorące osobistego udziału w pracach Jednostki, jednakże wyznające idee strzeleckie i okazujące moralne i materialne poparcie dla działań Jednostki.
2. Status członka wspierającego nadaje Dowódca Jednostki w drodze decyzji zamieszczanej w Rozkazie Organizacyjnym.

Art. 15
1. Członkiem honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Państwa, Wojska Polskiego, Jednostki Strzeleckiej, nie będąca członkiem Jednostki.
2. Godność członka honorowego nadaje Dowództwo w drodze uchwały.
3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

Art. 16
1. Od decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 3 i 5, art. 13 ust. 2 oraz art. 14 ust.
2, przysługuje odwołanie do Dowództwa Jednostki, które musi zostać wniesione w formie pisemnej nie później, niż 14 dni od doręczenia zaskarżanej decyzji.
2. Dowództwo Jednostki rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu, licząc od dnia jego dostarczenia do siedziby Jednostki.
3. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w drodze uchwały Dowództwa Jednostki, publikowanego w Rozkazie Organizacyjnym.

Art. 17
1. Wszyscy członkowie mają prawo uczestniczenia w pracach Jednostki.
2. Członkowie czynni oraz seniorzy posiadają czynne prawo wyborcze.
3. Członkowie czynni, którzy ukończyli 18 rok życia, oraz członkowie-seniorzy posiadają bierne prawo wyborcze.

Art. 18
1. Członkowie Jednostki są zobowiązani:
1) przestrzegać statutu Jednostki,
2) wykonywać obowiązki nakładane przez uchwały władz Jednostki,
3) opłacać składki członkowskie, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej
4) działać lub współdziałać w pracach Jednostki.
2. Członkowie Jednostki użytkujący mienie ruchome będące własnością Jednostki, są zobowiązani do dochowania należytej staranności podczas użytkowania tego mienia.
3. Członek czynny, biorący udział we współzawodnictwie sportowym jako zawodnik, trener bądź sędzia, jest zobowiązany godnie reprezentować Jednostkę, działając z zachowaniem szczególnej dokładności oraz profesjonalizmu.

Art. 19
1. Członkostwo w Jednostce ustaje wskutek:
1) skierowania pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa członka do Dowódcy Jednostki,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
2. Członkostwo w Jednostce może ustać:
1) poprzez skreślenie z listy członków za:
a) nieuregulowanie składek członkowskich przez okres trzech miesięcy od daty upływu terminu ich regulacji,
b) notoryczne, nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach,
c) notoryczne i umyślne naruszanie zasady apolityczności stowarzyszenia;
2) poprzez wykluczenie:
a) w razie orzeczenia przez sąd powszechny kary za czyn hańbiący;
b) za działanie sprzeczne ze statutem lub uchwałami władz Jednostki.
3. O ustaniu członkostwa, w przypadkach określonych w ust. 1, Dowódca Jednostki zamieszcza odpowiedni wpis w Rozkazie Organizacyjnym,
4. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie odbywa się w drodze decyzji Dowódcy Jednostki, publikowanej w Rozkazie Organizacyjnym, podejmowanej z inicjatywy własnej bądź na wniosek.
5. Osoba wykluczona lub skreślona z listy członków ma prawo wniesienia odwołania do Dowództwa Jednostki w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o decyzji Dowódcy Jednostki.
6. Dowództwo Jednostki rozpatruje sprawę najdalej na drugim posiedzeniu od daty otrzymania odwołania i wydaje rozstrzygnięcie w drodze uchwały publikowanej w Rozkazie Organizacyjnym i dostarczanej stronom postępowania za pokwitowaniem.
7. Uchwała Dowództwa, o której mowa w ust. 6, jest wiążąca z momentem wydania, zaś osoba wykluczona lub skreślona może wystąpić o przywrócenie w poczet członków Jednostki na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
8. Uchwała w sprawie przywrócenia bądź odmowy przywrócenia członkostwa wydana przez Walne Zebranie Członków jest ostateczna.

Art. 20
1. Zawieszenie w prawach członka czynnego lub członka seniora może nastąpić wskutek:
1) zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres co najmniej 30 dni – na czas nie dłuższy, niż 60 dni,
2) naruszenia postanowień uchwał władz Jednostki – na czas od 45 do 90 dni,
3) naruszenia postanowień statutu – na czas od 60 do 120 dni,
4) naruszania zasady apolityczności stowarzyszenia – na czas od 90 do 180 dni,
5) akcesu do partii politycznej – na czas członkostwa w tejże partii.
2. Osoba zawieszona zachowuje bierne i czynne prawa wyborcze, lecz pozbawiona jest możliwości:
1) udziału w zajęciach organizowanych przez Jednostkę,
2) korzystania z promocji podmiotów gospodarczych przeznaczonych dla członków Jednostki,
3) użytkowania sprzętu będącego własnością Jednostki,
4) publicznego występowania w charakterze członka Jednostki.
3. Zawieszenie w prawach członka czynnego lub członka seniora następuje w drodze decyzji Dowódcy Jednostki podjętej z inicjatywy własnej lub na wniosek zamieszczanej w Rozkazie Organizacyjnym, od której przysługuje zawieszonemu odwołanie do Dowództwa Jednostki wnoszone pisemnie za pośrednictwem Dowódcy Jednostki w ciągu 3 dni od dnia poinformowania o zawieszeniu w prawach członka.
4. Wniesienie odwołania wstrzymuje bieg zawieszenia w prawach członka.
5. Dowództwo Jednostki na najbliższym posiedzeniu, licząc od dnia wniesienia odwołania, wydaje rozstrzygnięcie o zasadności zawieszenia w prawach członka w drodze uchwały zamieszczanej w Rozkazie Organizacyjnym.
Art. 21
1. Przyrzeczenie Strzeleckie odbywa się cztery razy w roku, w dniach:
1) 1 marca,
2) 3 maja – w Święto Konstytucji 3 Maja,
3) 6 sierpnia – w rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej
4) 11 listopada – w dniu Narodowego Święta Niepodległości.
2. W trakcie Przyrzeczenia Strzeleckiego, przyrzekający strzelec wypowiada w sposób uroczysty poniższą rotę Przyrzeczenia:
Wstępując w szeregi Jednostki Strzeleckiej 4051 imienia generała broni Władysława Andersa przyrzekam:
Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie, niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny
i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą. Przyrzekam: Powinności moje jako strzelca z dobrą wolą i wiarą wypełniać, Prawa Strzeleckiego gorliwie przestrzegać, na rzecz Jednostki aktywnie pracować. Wszystko co teraz przyrzekam w sumieniu moim do głębi zważyłem, a przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka.
3. Przyrzeczenie może być uzupełnione przez przyrzekającego dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Rozdział IV
WŁADZE JEDNOSTKI

Art. 22
1. Władzami Jednostki są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Prezes Zarządu – zwany dalej Dowódcą
3) Zarząd – zwany dalej Dowództwem,
4) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Jednostki trwa trzy lata.

Art. 23
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Jednostki.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, sprawozdawcze lub nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie czynni i seniorzy,
2) z głosem doradczym – pozostali członkowie.

Art. 24
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest:
1) zwyczajne – raz na trzy lata,
2) nadzwyczajne – według potrzeb.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Dowództwo na dzień przypadający nie wcześniej, niż 30 i nie później, niż 7 dni przed upływem kadencji władz Jednostki, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Dowództwo z inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków czynnych Jednostki.
5. Dowództwo jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 6. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja
Rewizyjna.

Art. 25.
1. Obrady Walnego Zebrania Członków są wiążące, jeśli w momencie jego rozpoczęcia stwierdzona zostanie obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków czynnych Jednostki.
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. Wybory Prezydium odbywają się niezwłocznie po otwarciu obrad, zaś do momentu wyboru przewodniczącego, zebranie prowadzi dowódca Jednostki.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków czynnych, na podstawie uchwalonego regulaminu głosowań i wyborów.
5. Wybory władz dokonywane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
6. Uchwały dotyczące zmiany nazwy, zmian w statucie i rozwiązania Jednostki są podejmowane większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków czynnych Jednostki.

Art. 26
1. Do kompetencji zwykłego Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Dowództwa i Komisji Rewizyjnej;
3) udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium Dowództwu;
4) wybieranie Dowódcy, Dowództwa oraz Komisji Rewizyjnej;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków;
6) uchwalanie planów i strategii działań Jednostki oraz ich rozliczanie;
7) decydowanie o rozwiązaniu Jednostki i przeznaczeniu jej majątku;
8) podejmowanie uchwał w sprawach, w których niniejszy statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ma wszystkie kompetencje zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, lecz obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Art. 27
1. W skład Zarządu Jednostki, zwanego dalej Dowództwem, wchodzi 5 osób:
1) Prezes Zarządu, zwany dalej Dowódcą;
2) wiceprezes, zwany dalej Zastępcą Dowódcy;
3) skarbnik,
4) dwóch członków Dowództwa, których zakres obowiązków określa Dowódca.
2. Zebrania Dowództwa odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej niż raz w miesiącu. Zwołuje je Dowódca, działając:
1) z inicjatywy własnej,
2) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek 1/2 składu Dowództwa.
3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 2 i 3, zebranie Dowództwa winno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
4. Uchwały Dowództwa zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5. Zasady działania Dowództwa określa uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin.

Art. 28
1. Do kompetencji Dowódcy należy:
1) wydawanie Rozkazów Organizacyjnych, w ramach których:
a) potwierdza złożenie deklaracji członkowskiej i nabycie statusu rekruta,
b) potwierdza złożenie Przyrzeczenia Strzeleckiego,
c) wydaje decyzje w sprawach członkostwa, o których mowa w art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 3 i 5, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 19 ust. 4 oraz art. 20 ust. 3,
d) reguluje bieżący tok działalności Jednostki,
e) przekazuje członkom Jednostki treść uchwał władz Jednostki;
2) określanie zakresu zadań członków dowództwa, o których mowa w art 27 ust. 1 pkt 4;
3) zwoływanie zebrania Dowództwa;
4) reprezentowanie Jednostki, zgodnie z art. 34.
2. Do kompetencji Dowództwa należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) opracowanie rocznego planu działalności,
3) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich i ustalanie terminów ich płatności,
5) nadawanie godności członka honorowego,
6) przyznawanie lub wnioskowanie o nadanie wyróżnień lub udzielenie kar,
7) dokonywanie ocen realizowanych przez członków zadań,
8) zarządzanie majątkiem Jednostki,
9) wydawanie wytycznych w zakresie bieżącej działalności Jednostki,
10) podejmowanie uchwał w zakresie przyjmowania darowizn, nabywania i zbywania mienia ruchomego oraz gospodarki finansowej.

Art. 29
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli.
2. Komisja Rewizyjna działa w składzie 3 osób.
3. Komisję Rewizyjną stanowią: Przewodniczący który kieruje jej pracą, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Podziału obowiązków dokonują członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Dowództwa.
5. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1) dokonywanie co najmniej 1 raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Jednostki oraz opłacania składek członkowskich,
2) w przypadku stwierdzenia uchybień określanie terminu ich usunięcia,
3) przedstawianie Dowództwu uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
4) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się Dowództwa z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwoływania posiedzenia Dowództwa,
5) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Dowództwu.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków.
7. Szczegółowy zakres działania określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Art. 30
1. Kooptacja władz Jednostki w czasie trwania kadencji nie może przekroczyć 1/3 składu władz pochodzących z wyboru.
2. Kooptacja następuje w razie trzykrotnej w ciągu kadencji nieobecności członka na posiedzeniu organu władzy do którego został wybrany lub w razie ustania jego członkostwa na zasadach określonych w art. 20.
3. Kooptacji dokonuje organ w którego składzie nastąpił vacat.

Art. 31
1. Członkiem władz Jednostki nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Dowództwa w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości służbowej.

Rozdział V
MAJĄTEK I PRAWO REPREZENTACJI JEDNOSTKI

Art. 32
1. Majątek Jednostki stanowią jej fundusze oraz prawa i składniki majątkowe powstające z:
1) dochodów ze składek członkowskich,
2) majątku Jednostki, w tym majątku odzyskanego oraz majątku, którym dysponowała przed uzyskaniem samodzielności,
3) gotówki zgromadzonej podczas zbiórek publicznych prowadzonych prze Jednostkę,
4) dochodów z darowizn, zapisów i spadków, które Jednostka może przyjmować od osób fizycznych i prawnych,
5) dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze lub inne instytucje.
2. Majątek Jednostki może być używany wyłącznie na realizację zadań statutowych, będących działalnością pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
3. Gospodarka finansowo-majątkowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej.

Art. 33
1. Jednostka nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
2. Majątek Jednostki nie może być przekazywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Majątek Jednostki nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego organizacji Jednostki.
4. W Jednostce zabrania się dokonywania zakupów na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osób ich bliskich osoby im bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych, niż rynkowe

Art. 34
Do reprezentowania Jednostki Strzeleckiej, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych jest upoważniony Dowódca Jednostki Strzeleckiej jednoosobowo lub Zastępca Dowódcy i Skarbnik działający łącznie.

Rozdział VI
ZASADY ZMIANY STATUTU I LIKWIDACJI JEDNOSTKI

Art. 35
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Jednostki przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Jednostki, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Jednostki.

Art. 36
1. Niniejszy statut z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zastępuje statut uchwalony dnia 15 marca 2014 roku.
2. Niniejszy statut został sporządzony i uchwalony podczas Walnego Zebrania Członków, które odbyło się dnia 20 stycznia 2018 roku we Włocławku.